Η Πολιτική Ποιότητας του οργανισμού «ΧΑΤΖΗΣ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ALFA ΤΕΧΝΙΚΗ» αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των Στόχων του και σε αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του ΣΔΠ.

Βασική Αρχή και Δέσμευση της Διοίκησης του οργανισμού «ΧΑΤΖΗΣ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ALFA ΤΕΧΝΙΚΗ», αλλά και κάθε στελέχους του, είναι να παρέχει στους πελάτες του προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, επιτυγχάνοντας τους Στόχους Ποιότητας που ο οργανισμός θέτει και ανασκοπεί ανά τακτά διαστήματα.

Για να επιτύχει τα παραπάνω η Διοίκηση του οργανισμού:

 • Έχει σχεδιάσει και υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρο τον οργανισμό και τις δραστηριότητες του που έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών του, καθώς και στην ικανοποίηση των πελατών του.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμπορεύεται και των υπηρεσιών του, καθώς και όλων των Διεργασιών του.
 • Θέτει μετρήσιμους Αντικειμενικούς στόχους για την Ποιότητα σε επίπεδο οργανισμού, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή / και Διεργασιών, καθώς επίσης και σε επίπεδο προιόντων και υπηρεσιών. Οι στόχοι αυτοί αξιολογούνται ως προς τον βαθμό της επίτευξή τους, ανασκοπούνται και επαναπροσδιορίζονται όταν αυτό απαιτείται κατά τις ανασκοπήσεις των ΣΔΠ.
 • Παρέχει, κατά το μέτρο του δυνατού, όλους τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του προαναφερόμενου Συστήματος, καθώς και για την συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων τόσο σε τεχνικά θέματα όσο και στην ενημέρωση τους και την εκπαίδευση τους σε θέματα Ποιότητας.
 • Έχει προσδιορίσει και λειτουργεί κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας τόσο μέσα στον οργανισμό όσο και έξω από αυτόν προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ως βραχυχρόνιους Στόχους θέτει:

 • Την Πιστοποίηση του ΣΔΠ κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015.
 • Τη βελτίωση της θέσης του οργανισμού στην εγχώρια αγορά.
 • Τη βελτίωση της Ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών του.

Ως μακροχρόνιους Στόχους θέτει:

 • Τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει.
 • Την εξασφάλιση μιας επιτυχούς πορείας στην ελληνική και διεθνή αγορά.
 • Τη διατήρηση και αύξηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει.
 • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών του, σκοπεύοντας παράλληλα στην αύξηση αυτής της ικανοποίησης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη διαρκή βελτίωση του.
 • Την ικανοποίηση όλων των σχετικών με το αντικείμενο του Νομοθετικών Διατάξεων και κοινωνικών θεσμών.

Ο οργανισμός «ΧΑΤΖΗΣ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ALFA ΤΕΧΝΙΚΗ» επιδιώκει, λοιπόν, τη βελτιστοποίηση της γενικότερης εικόνας του. Δραστηριοποιείται με συνεχώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών, διαθέτοντας πλήρη τεχνογνωσία, κατάλληλη οργάνωση, κατάλληλο έλεγχο των ανθρώπινων, υλικών και τεχνικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα, ενώ συνεχώς επιδιώκει να βελτιώνει την λειτουργία του, την οργανωτική δομή του και την εκπαίδευση των εργαζομένων του.

Θέτει ως Κέντρο Δραστηριότητας του οργανισμού τον ΠΕΛΑΤΗ και Φιλοσοφία του την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ.

Με το πνεύμα αυτό, πρώτα η Διοίκηση του οργανισμού έχει προβεί στο σχεδιασμό όλων των δραστηριοτήτων του οργανισμού, το οποίο μετέδωσε και κατ’ εξακολούθηση μεταδίδει στο υπόλοιπο προσωπικό.